پخش انواع پوشک بزرگسال شورتی وچسبی بزرگسال وبیماران بی اختیاری ،زیراندازدروشیت بیمار ،دستمال مرطوب ،پوشک نواری ،کرم زخم بستر بیماران،دستکش لاتکس ،ایزی لایف سالمندان وپوشک د شورتی جانپد (کانپد) بزرگسال